Zasady wynajmuI . Wymagania wobec najemcy

1. Minimalny wiek kierowcy to 26 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat.
2. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy ,okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie I.1
3. Podróż Pojazdem poza kraje Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej zgody firmy wynajmującej, w razie braku takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.
4. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
5. Najemca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu, tj. kosztów paliwa, oleju, płynów
6. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
7. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.

II. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności

1. Rezerwacji pojazdu kampingowego można dokonać drogą elektroniczną, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego
2. Rezerwacja zostaje dokonana po podpisaniu umowy i otrzymaniu do dwóch dni od jej zawarcia zadatku w wysokości 30% ceny najmu ( jednak nie mniej niż 1000 zł ) gotówką lub przelewem na konto 85 1020 1332 0000 1302 0034 4226
3. Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
4. Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 4000 zł najpóźniej w dniu odbioru samochodu przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego.
5. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na wynajem pojazdu po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej umowy Najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez firmę wynajmującą kosztami odstępnego w wysokości:     a. 50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu
    b. 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 przed odbiorem samochodu
6. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
7. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.
8. Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
    a. wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,
    b. opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż.
    c. kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana do siedmiu dni po zwrocie pojazdu
9. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 100 zł opłata za usługę.
10. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu o którym mowa w umowie najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zdania pojazdu
III. Ograniczenia w użytkowaniu

1. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.
2. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.
3. Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy.

IV. Przekazanie oraz zwrot samochodu

1. Samochód wydawany jest Najemcy po podpisaniu umowy najmu i zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji w wysokości 4000 zł.
2. Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny, polisa OC, AC i Assistance oraz jednym zestawem kluczyków.
3. Samochód wydawany jest Najemcy, czysty wewnątrz i na zewnątrz i w takim stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu, chyba że Najemca opłaci pakiet sprzątania.
4. Samochód wydawany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, pełna butlą gazową, zbiornikiem czystej wody, opróżnioną i czystą toaletą opróżnionym zbiornikiem brudnej wody i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.
5. Samochód wydawany Najemcy wyposażony jest zestaw środków sanitarnych, które nie podlegają zwrotowi
6. Do wynajmu doliczana jest opłata serwisowa płatna jednorazowo wg. cennika i obejmuje
    a. 1 pełna butla z gazem propan 11 kg
    b. sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu
    c. specjalistyczny płyn do toalety
    d. specjalistyczny papier do toalety 4 rolki
    e. pełny zbiornik wody
    f. przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu
7. Samochód wydawany jest Najemcy o godzinie 15:00. Zwrot samochodu przez Najemcę następuję do godziny 10:00.

V. Odpowiedzialność

1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postepowania w zaistniałej sytuacji.
2. Umowa najmu stanowiącymi jej integralna część oraz ogólne warunki najmu ustalają prawa i obowiązki obu stron wynajmującego i najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte reguluje polski kodeks cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu co jest traktowane jako wiążące.

VI. Naprawy, procedura w przypadku wypadku

1. Bez uprzedniego powiadomienia firmy wynajmującej, nie objęte gwarancją producenta naprawy pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika do równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę wynajmującą.
2. Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie pojazdu przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi Nawicamper.pl, to przy zachowaniu postanowień p. 6.1 , koszty napraw zostaną zwrócone Użytkownikowi na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.
3. Firma wynajmująca nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu.
4. Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego ( Policję ) i Wynajmującego o wypadku, stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innych uszkodzeniach w pojeździe

VII. Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych

Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych Osobowych upoważnionym pracownikom wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych